నాగబాబు సైకిల్ స్కిట్

‘ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే సైకిల్ తొక్కాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుండాలంటే సైకిల్‌నే తొక్కాలి’ అంటూ మరో సెటారికల్ వీడియోను వదిలారు నాగబాబు.

Read more