ప్రభాస్ మూవీలో చేరణ్…..!

చెలన చిత్రసీమలో  క్షుద్రుదిగా  పాత్ర చేసి ఒక ప్రత్యేకత గుర్తింపు ఏర్పరుచుకున్న నటుడు  ‘చెరణ్ రాజ్’  కి మెల్లిగా అవకాశాలు తగిన తరువాత మళ్ళీ వార్తలో కనిపించి సినిమాలోకి వస్తా అంటు కృష్ణంరాజు గారు తన కొడుకుతిస్తున్న సినిమాలో చ్యమనర్నిఒక న్యూస్ ఇచ్చారు .

ప్రభాస్ తీయబోతున్నాచిత్రంలో చేరణ్ రాజ్ కి కొ కి పాత్ర వచ్చిందని రాజ్ చెపుతు కృష్ణంరాజు గారు నాకు సన్నిహితులు కవ్డంవల్లే నాకు ఈ సినిమా లో అవకాశం వచ్చింది అంటు కంటతడిపెతుకున్నాడు ప్రభాస్ నాకు చిన్నపటినుండే తెలుసు ఆయన పండకి మైంటికి తపసులుకూడ చాలాసార్లు పంపడాని చేప్పడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *